Saturday, August 18, 2007

Daily Thanthi: Car Festival

Corutesy_
Daily Thanthi ePaper

How to reach the Temple?

Veerampattinam Sengazhineeramman Koil is situates nearby the Sea of Bay of Bengal (otherwise known as Vankala Verikudaa) at Veerampattinam, which is two-and-half kilometers away from Ariyankuppam, which is Six kilometers away from the State of Pondicherry, South India. This temple is very ancient temple having three-and-half Centuries history from its inception. Every year during the month of August the Lt.Governor of Govt. of Pondicherry has to participate the Car Festival and on that date the Govt. announces Public Holiday for all Educational Institutions, Offices, Mills, etc., so that to facilitates the devotees in and around the State of Pondicherry and State of Tamil Nadu to gathered together and offered their prayer to the almighty.

Wikimapia reference for reaching Temple:

Dinamalar: Car Festival

Courtesy_
Dinamalar ePaper

Dinamani: Car festival

If you have any Font Problem, kindly download the font here:
http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf


ÅWômTh¥]m úRoj §Ú®Zô

Saturday August 18 2007 00:00 IST

×ÕfúN¬, BL. 18: ×ÕfúN¬«p ÅWômTh¥]m úRoj §Ú®Zô ùYs°d¡ZûU ùRôPe¡VÕ. ØRpYo Gu.WeLNôª YPm ©¥jÕ úRúWôhPjûR ùRôPe¡ ûYjRôo.

ÅWômTh¥]j§p AûUkÕs[Õ ùNeLÝ¿WmUu BXVm. CkR BXV úRoj §Ú®Zô ùYs°d¡ZûU SûPùTt\Õ.

Ck ¨Lrf£«p A¬VôeÏlTm Gm.Gp.H. Bo.úL.Bo.A]kRWôUu, RûXûUf ùNVXo ©W¾lùUaWô, CkÕ NUV ¨ßY]eLs BûQVo ºà.Õ[£WôUu, A¬VôeÏlTm ùLômëu TgNôVjÕ RûXYo R.B]kRu, ÅWômTh¥]m LÜu£Xo Tô.Nd§úYp, ¡WôUl TgNôVjÕ RûXYo B.LôeúLVu Es°hP TXo TeúLt\]o.

C§p ×ÕfúN¬ Utßm Ñt±Ùs[ TpúYß TϧL°p CÚkÕm, RªZLj§u TpúYß UôYhPeL°p CÚkÕm YkÕ TdRoLs TeúLt\]o.

úRo §Ú®ZôÜdÏ YWôR ÕûQ¨ûX BÞSo

ÅWômTh¥]m úRoj §Ú®ZôûY ùTÚmTôÛm ÕûQ¨ûX BÞSo TeúLtß ùRôPe¡ ûYlTÕ YZdLm. RtúTôÕ ×ÕfúN¬«p ÕûQ¨ûX BÞSWôL ØÏjªj§ ùTôßlúTtß ÅWômTh¥]m úRoj §Ú®Zô 2-YÕ Øû\VôL SûPùTß¡\Õ. ®Zô AûZl©R¯p ÕûQ¨ûX BÞSo ØÏjªj§ úRúWôhPjûR ùRôPe¡ ûYlTôo Gußm Af£PlThÓs[Õ. B]ôp 2-YÕ Øû\Ùm AYo úRúWôhPj§p TeúLtL®pûX.

ÕûQ¨ûX BÞSo ØÏjªj§ RtúTôÕ ×ÕfúN¬«p CpûXùVußm, AYo T¦ ®`VUôL ùY°ëo ùNußs[RôLÜm AR]ôpRôu úRúWôhPj§p TeúLtL®pûX Gußm AWÑ YhPôWeLs ùR¬®d¡u\]. LPkR úRúWôhPj§uúTôÕm CúR LôWQjûRjRôu AWÑ YhPôWeLs ùR¬®jR].

Courtesy_
Dinamani

If you have any Font Problem, kindly download the font here:
http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf

THE HINDU: Car festival

Car festival

Staff Reporter

PUDUCHERRY: Thousands of people on Firday participated in a car festival of the Sri Sengazhuneer Amman temple at Veerampattinam near here. Chief Minister N. Rangasamy and Ariyankuppam MLA R. K. R. Anantharaman inaugurated the festival in the morning. The car went around the four mada streets. Special annadhanams were conducted for devotees. People from all fishing villages in Puducherry and from Chidambaram, Cuddalore, Villupuram attended the festival. The festivities in the temple at Veerampattinam began on first Friday of the Tamil month of ‘Aadi’ with the hoisting of the pennant. The festival concludes on next Friday with the ‘muthu pallakku’.

© Copyright 2000 - 2006 The Hindu


Courtesy_

http://hindu.com